About US


                  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
  โดยมุ่งเน้นทางด้านการวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูล ให้กับหน่วยงาน        
  ราชการ สถาบันการศึกษาและกลุ่มโรงพยาบาล

                 บริษัท ฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้า จึงมีความพร้อม
  ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและรับเหมาวางระบบเครือข่าย
  เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integration) การพัฒนาโปรแกรมระบบงานต่างๆ (Application Implemention
  and Customization) และ การบริการด้านบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Services)

                 นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและพิมพ์งาน
   บนวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ,ไวนิล,อะครีลิค และสติกเกอร์ เป็นต้น ตลอดจนติดตั้งงานพิมพ์ขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอก   
   อาคารด้วย